Missatge d'error

 • Notice: Undefined index: background_image_alt a include() (línia 14 de /datos/webs/pdsecme/pdsecme/sites/all/modules/md_slider/templates/front/front_slide_render.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: background_image_alt a include() (línia 14 de /datos/webs/pdsecme/pdsecme/sites/all/modules/md_slider/templates/front/front_slide_render.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: background_image_alt a include() (línia 14 de /datos/webs/pdsecme/pdsecme/sites/all/modules/md_slider/templates/front/front_slide_render.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: background_image_alt a include() (línia 14 de /datos/webs/pdsecme/pdsecme/sites/all/modules/md_slider/templates/front/front_slide_render.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: background_image_alt a include() (línia 14 de /datos/webs/pdsecme/pdsecme/sites/all/modules/md_slider/templates/front/front_slide_render.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: background_image_alt a include() (línia 14 de /datos/webs/pdsecme/pdsecme/sites/all/modules/md_slider/templates/front/front_slide_render.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: background_image_alt a include() (línia 14 de /datos/webs/pdsecme/pdsecme/sites/all/modules/md_slider/templates/front/front_slide_render.tpl.php).

És el Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials per l'illa de Menorca.

 • És un pla perquè ha de servir per planificar el futur.
 • És director perquè afectarà a altres documents posteriors.
 • És sectorial perquè es desenvolupa per regular des de la perspectiva d'un únic sector.
 • És d'equipaments comercials, ja que regula el sector del comerç, des d'una perspectiva de l'interès públic, això és entès com a equipament al servei de la població.

El PDSECMe està previst a la Llei de Comerç i en la Legislació d'ordenació del territori de les Illes Balears. És, per tant, un Pla de Comerç, però amb una perspectiva territorial, no econòmica.

El principal objectiu del PDSECMe és establir l'ordenació i les mesures de foment del sector comercial per aconseguir un desenvolupament harmoniós i coherent de l'ocupació i la utilització del sòl destinat a l'exercici d'activitats comercials.

Ordenar els equipaments comercials requerirà definir les pautes i limitacions necessàries que regulin la seva implantació, que hauran d'atendre a aspectes d'interès general relacionades amb:

 • La distribució comercial en un àmbit territorial limitat
 • La protecció ambiental i de l'entorn urbà
 • L'ordenació del territori
 • La preservació dels espais agrícoles, ramaders i forestals com a reserves estratègiques de sòl rústic.
 • La protecció del patrimoni històric, artístic i etnològic.
 • Els àmbits d'aptitud territorial en base a les infraestructures existents.
 • L'impacte sobre la mobilitat

En aquest sentit, cal destacar que la insularitat, com a fet diferencial i condicionant, amb les especials característiques territorials, demogràfiques i ambientals. Així mateix la condició general de reserva de la biosfera fa necessària una ordenació de les implantacions comercials que tendeixi a afavorir l'equilibri territorial i a minimitzar la necessitat de desplaçaments, en un ús contingut dels sòls amb el màxim respecte urbà i territorial.

El PDSECMe ha de ser coherent amb els límits establerts per la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, relativa als serveis del mercat interior. En aquest sentit no podrà establir limitacions mitjançant arguments de caràcter merament econòmic, permetent-se només la subjecció del desenvolupament d'activitats comercials a règims que limitin l'autorització sempre que aquests obeeixin a tres principis bàsics:

 • No ser discriminatori
 • Objectivament justificats en raons d'interès general
 • Proporcionats a l'interès general que persegueix.

La redacció del pla contarà AMB el següent desenvolupament

 • A.1. Informació, diagnòstic i avanç del Pla.
 • A.2. Document per a l'aprovació inicial.
 • A.3. Informació pública de l'aprovació inicial i informes sectorials.
 • A.4. Document per a l'aprovació definitiva.

De manera integrada amb la redacció del pla es durà a terme la tramitació ambiental que comptarà amb les següents fases:

 • B.1. Document inicial estratègic (en paral·lel a la fase d'avanç del Pla).
 • B.2. Consultes prèvies.
 • B.3. Estudi ambiental estratègic (de manera conjunta amb el document d'aprovació inicial del Pla).
 • B.4. Informació pública i consultes amb les administracions i les persones.
 • B.5. Anàlisi tècnica de l'expedient.
 • B.6. Declaració ambiental estratègica (que tindrà la naturalesa d'informe preceptiu i que s'incorporarà a la documentació per a l'aprovació definitiva).

El desenvolupament del pla comptarà amb la participació pública en totes les fases. A més dels períodes reglats d'informació pública es posaran en marxa els següents instruments:

 • Difusió de continguts i documentació del Pla.
 • Difusió WEB.
 • Processos de consulta i organització de taules d'agents.
 • Entrevistes amb agents i associacions.
 • Consulta a agents i a la ciutadania.
 • Canal d'aportació d'idees i suggeriments

Mitjançant del següent enllaç podrà accedir a una consulta on-line amb la qual expressar una opinió individualitzada i anònima:

Accediu al formulari on-line
Així mateix, pot enviar els seus suggeriments mitjançant del següent formulari:

Documents

 

CONSELL DE MENORCA

Direcció Insular d’Ordenació Territorial - Servei d'Ordenació del Territori

Lloc: Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó

Tel.: 971356050

Fax: 971368216

Web:  http://www.cime.es/OrgansGovern/DirInsular.aspx?ID=1040